ikona košíkaV košíku máte 0 položiek
ZABUDNUTÉ HESLO

Akceptujeme všetky bežné platobné karty

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, webovým obchodom Dietavaute.sk, prevádzkovateľom DOKI DOKI s.r.o., IČO: 098 78 980 (ďalej len predávajúci), sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom objednávky. Zaplatením tovaru predávajúci prevádza vlastnícke a užívacie práva k tomuto tovaru na kupujúceho. Kupujúci sa zároveň zaväzuje splatiť celú kúpnu cenu spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Úplné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu: DOKI DOKI s.r.o., sídlo firmy: Goetheho 1077/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6 • IČ: 098 78 980. Spoločnosť je zapísaná v OR spisová značka C 343954 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Zmluva o zhotovení dodávky:

Všetok tovar je vyrábaný na zákazku, rovnako tak i úprava rozmerov jednotlivých druhov tovaru je zákazkovou výrobou. Výrobky spĺňajú charakter tovaru upraveného na želanie spotrebiteľa. Na tovar sa preto nevzťahuje 14 denná zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy, príp. vrátenie platby stanovené §53 Občianskeho zákonníka. Na bazarový tovar a na tovar s pevne danými vlastnosťami sa ochranná 14 dňová lehota vzťahuje v plnom rozsahu a kupujúci ju môže využiť pri nákupe takéhoto druhu tovaru a požadovať vrátenie úhrady a odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ku každému tovaru sú vystavené tieto doklady v elektronickej podobe: kópia záväznej objednávky, dodací list a faktúra. Aplikačný návod je dodávaný v tlačenej alebo elektronickej podobe podľa spôsobu doručenia tovaru (viď. Spôsob doručenia). Kupujúci preberá tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke, príp. svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru od dopravcu, alebo hotovostnou platbou pri osobnom odbere vo výdajnom sklade predávajúceho.

Objednávka, je po celú dobu archivovaná v databáze internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami, uzavretými v čase objednávky, je prístupná pre neskoršiu kontrolu. Cena za objednaný tovar je v platnosti od dátumu uzatvorenia Zmluvy o zhotovení dodávky až do doby dodania.

Informácie o objednávke:

Všetky informácie týkajúce sa objednávky je možné získať predovšetkým e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakty sú uvedené priamo na internetových stránkach predajcu.

Objednávka:

Tovar je možné objednať len vložením tovaru do virtuálneho Košíka a vyplnením elektronického formulára internetového obchodu, a to nepretržite 24 hodín denne. Svojim súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že pozná rozsah a konečnú cenu objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú.

Po dokončení objednávky je automaticky odoslaná kópia objednávky do e-mailovej schránky. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať predávajúceho. Na vybavení a výrobe objednávky sa začne pracovať najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa doručenia objednávky alebo odo dňa doručenia platby na bankový účet predávajúceho (v prípade platby vopred prevodom). O stave zákazky je kupujúci informovaný e-mailom.

Kupujúci je oboznámený s faktom, že obsah záväznej objednávky je vyrábaný na mieru podľa jeho požiadaviek. Odoslaním záväznej objednávky kupujúcim (kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku") a jej potvrdením zo strany predávajúceho (automaticky zaslaný e-mail s kópiou objednávky odoslaný na zadanú e-mailovú adresu) vzniká záväzná kúpna zmluva.

Zrušenie záväznej objednávky zo strany kupujúceho:

Zrušiť objednávku možno písomne ​​alebo telefonicky, a to vždy len so súhlasom predávajúceho. Žiadosť o zrušenie objednávky je potrebné oznámiť včas e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o zrušení objednávky a vždy oznámi podmienky jej zrušenia.

Pre bezplatné zrušenie záväznej objednávky všeobecne platí: 

 • ak dôjde k písomnému zrušeniu skôr, než je objednávka záväzne potvrdená zo strany predávajúceho
 • v prípade, ak nie je obsah objednávky ešte vyrobený 

V prípade, že je obsah záväznej objednávky už zhotovený, je pri storne požadovaná 50% úhrada celkovej ceny objednávky. Pri uhradenej zálohovej faktúre a následnom storne, bude vystavený dobropis a súčasne bude vrátených 50% zálohy, ktorá bude navyše znížená o bankové poplatky. Pokiaľ si kupujúci neodoberie objednaný tovar zo záväznej objednávky bez jej predchádzajúceho zrušenia (akceptovaného predajcom), nesie kupujúci na svoju ťarchu všetky vzniknuté náklady s týmto obchodným prípadom (výrobné, logistické, bankové, prepravné atď.). Tieto náklady budú na kupujúcom vymáhané aj v prípade, že tovar neodobral a to mimosúdnou alebo súdnou cestou. Predávajúci si vyhradzuje právo zaradiť iniciály dlžníka na zoznam vymáhaných pohľadávok a ďalšie objednávky mu v budúcnosti už nezasielať.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku, zmeniť jej obsah alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo ho nie je možné dodať vo zvolenej veľkosti
 • tovar je z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný
 • vybraný materiál je na zhotovenie zákazky nevhodný alebo ho nie je možné vôbec použiť
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
 • pri zistení typografickej chyby u tovaru (popis, fotografie, cena, atď.)
 • objednávka nespĺňa potrebné náležitosti
 • kupujúci si opakovane nepreberá dodaný tovar, prípadne spôsobil predávajúcemu inú škodu

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a informovať ho o tomto stave. Ak už bol tovar zaplatený zálohovou faktúrou, budú kupujúcemu po vykonaní storna peniaze prevedené späť na účet, alebo odoslané poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, a to v najkratšom možnom termíne (bežne do piatich pracovných dní od potvrdenia storna zo strany predávajúceho). V prípade, že dôjde iba k zmene objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto čiastok, ak bude zaplatená suma vyššia, rozdiel bude opäť prevedený na účet kupujúceho alebo odoslaný poštovou poukážkou.

Cena tovaru:

Uvedené ceny v e-shope sú v okamihu dokončení objednávky platné a záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien vplyvom zmien obsahu dodávky alebo dodatočných úprav výrobkov na želanie zákazníka. Na zmenu ceny uskutočnenej objednávky bude kupujúci vopred upozornený, a to bežným spôsobom - e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci má právo v prípade nesúhlasu so zmenenou cenou od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zlúčenie viacerých objednávok jedného kupujúceho a úpravu konečnej ceny súčtom jednotlivých cien, a to aj bez udania dôvodu

Spôsob platby:

 • platobnou kartou - platba v okamihu objednania
 • bankovým prevodom - na základe údajov oznámených predávajúcim, ktoré budú po vykonaní záväznej objednávky zaslané kupujúcemu na kontaktný e-mail; tovar je expedovaný, ak je platba pripísaná na účet dodávateľa
 • dobierkou - pri prevzatí zásielky od dopravcu

Predávajúci si vyhradzuje právo u objednávky s vyššou cenou, alebo ak objednávka obsahuje špecifické tovary, požadovať čiastočnú zálohovú platbu, alebo platbu celej objednávky vopred, a to aj v prípade zaslania objednávky mimo územia SR. Vo všetkých prípadoch o týchto úhradách rozhodne predávajúci, kupujúceho následne upozorní a vyzve k úhrade.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu dopravy a platby v dôsledku zlých skúseností s kupujúcim (napr. z dôvodu veľkého množstva stornovaných objednávok, z dôvodu nevyzvedávání zásielok zasielaných na dobierku, a pod.). V istých prípadoch, keď je evidetní nekorektné správanie kupujúceho, môže predávajúci objednávku bez udania dôvodu stornovať.

Spôsob doručenia:

Akonáhle je tovar pripravený k odberu, vyexpedovaný alebo odovzdaný dopravcovi, je kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailom a pomocou SMS správy zaslanej na uvedený mobilný telefón. Kupujúci má pred uzavretím záväznej objednávky možnosť slobodne si zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • dopravu obyčajnou poštovou zásielkou
 • dopravu doporučenou zásielkou alebo poštovým balíkom

V rámci optimalizácie nákladov môže kupujúci využiť dvoch možných spôsobov doručenia. Konkrétne sa jedná o obyčajnú nepoistenú zásielku alebo doporučenú zásielku. Kupujúci výberom spôsobu doručenia preberá zodpovednosť nad svojím rozhodnutím a je si plne vedomý možných rizík vybraného spôsobu doručenia. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné riziká spojené s odoslaním obyčajné zásielky a kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami preberá zodpovednosť nad možnou stratou zásielky, kedy nemožno vymáhať už vykonanú platbu za tovar na predávajúcim.

Obyčajná zásielka:

 • zásielka nie je evidovaná v systéme dopravcu
 • zásielka nemá žiadne podací či iné ev. číslo
 • zásielku, resp. jej nedodania nemožno dopravcovi reklamovať
 • hodnotu zásielky nemožno na dopravcovi vymáhať
 • zásielka nemá garantovaný termín dodania dopravcom
 • vyššie riziko straty alebo oneskoreného dodania
 • možné poškodenie obsahu zásielky alebo jej obalu
 • všetky dokumenty sú dodávané výhradne v el. podobe
 • výhodou je nízka cena a doručenie priamo do poštovej schránky
 • plnú zodpovednosť za zásielku a všetky riziká preberá kupujúci

Doporučená zásielka:

 • zásielka je evidovaná pod podacím číslom
 • zásielku je možné sledovať pomocou internetovej služby doručovateľa
 • zásielku preberá kupujúci oproti dokladu totožnosti
 • zásielku možno reklamovať doručovateľovi a je plne poistená
 • termín doručenia od podania je väčšinou 48 hodín
 • v prípade straty vyrábame a dodávame tovar opätovne
 • súčasťou zásielky je tlačený apl. návod a testovaciu vzorku samolepky

Cena dopravy doporučených zásielok v závislosti od spôsobu platby:

Ceny dopravy sú individuálne stanovené podľa spôsobu dodania tovaru kupujúcemu.

Pri platbe bankovým prevodom: 3,50 €

 • u osobných a firemných objednávok účtujeme iba za prepravné a balné v stanovenej výške
 • informácie k bankovému prevodu sú kupujúcemu zasielané e-mailom a SMS správu
 • tovar vyrábame a expedujeme, ak je platba pripísaná na náš účet

Pri platbe dobierkou: 4,90 €

 • cena je stanovená za poštovné, balné, dobierkové a administratívna činnosť spojenú s odoslaním poštového balíka
 • u objednávok nad 49,90 € čiastku za poštovné a balné neúčtujeme

Uložení zásielky:

Pri doručení tovaru Slovenskou poštou na dobierku nenesie predávajúci zodpovednosť za termín doručenia tovaru treťou stranou. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka uložená na v mieste dodania po dobu 10 dní. Kupujúci bude o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený. Kupujúcemu je zasielaný poučenie, ako postupovať v prípade, že zásielka nedorazí.

Dopravca doručuje tovar k domu kupujúceho. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka uložená v najbližšom zbernom bode dopravnej spoločnosti po dobu 3 dní. Kupujúci bude o tejto skutočnosti dopravcom upozornený, a to písomne ​​- doručovacom lístkom, alebo telefonicky - telefónne číslo na kupujúceho je obsiahnuté v sprievodných dokumentoch k zásielke a bez neho nemožno zákazku vyexpedovať. Kupujúci sa môže s dopravcom osobne dohodnúť na zanesenie tovar ďalej do domu či prevádzky (alebo na miesto určenia), nie je to však jeho povinnosťou - túto skutočnosť nemôže predávajúci ovplyvniť.

Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí prehliadnuť. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru nezrovnalosti, napr. Obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne s dopravcom zásielku a v prípade poškodenia tovaru vykonajú ihneď zápis o poškodení zásielky (kópiu musí dostať kupujúci). V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nebude uznaná. O poškodení zásielky bude kupujúci okamžite informovať dodávateľa pre zjednanie nápravy.

Aplikačný návod v tlačenej podobe nemusí byť súčasťou dodávky (viď. Spôsob doručenia) - kupujúcemu je k dispozícii aj na webových stránkach predávajúceho. Ak to vyžaduje povaha tovaru je súčasťou dodávky záručný list. Dodací list je zasielaný elektronicky e-mailom v deň odoslania zásielky, faktúra za tovar je zasielaná elektronicky e-mailom v deň pripísania platby na náš bankový účet - nie je súčasťou dodávky a bude teda vystavená podľa spôsobu úhrady, a to buď v deň pripísania platby prevodom na náš bánk. účet, alebo v deň doručenia platby doručovateľom zásielky (približne piaty pracovný deň po doručení zásielky na dobierku).

Dodacie podmienky:

Expedícia tovaru prebieha do 2 pracovných dní odo dňa vykonania objednávky (alebo odo dňa pripísania platby v prospech bankového účtu pri zvolení platby vopred prevodom) na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Pri prípadných problémoch s dodávkou bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky s upresnením predpokladaného termínu dodania. V období vyššieho vyťaženia výroby môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt, avšak tovar bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní. O prípadnom predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci opäť informovaný, a to bežným spôsobom e-mailom alebo telefonicky. V prípade nedodržania tejto podmienky predávajúcim, môže kupujúci od záväznej objednávky okamžite odstúpiť.

Zodpovednosť za obsah webu:

 • Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či typografické chyby. Môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na týchto stránkach a negarantujeme vecnú správnosť ich obsahu.
 • Upozorňujeme, že farebnosť vyobrazených motívov samolepiek sa nemusí zhodovať s reálnou farbou materiálu, z ktorého sú samolepky vyrobené. Farba na monitore je len náhľadové a má sa k reálnej farbe materiálu len priblížiť z dôvodu vizualice.
 • Upozorňujeme, že obrazové dáta zobrazujúci aplikovanej dekory na vozidlách nemusí nutne súhlasiť s reálnou aplikáciou na vozidle kupujúceho. Všetky dekory zobrazené v internetovom obchode sú aplikované pomocou grafického editora a nejedná sa o reálne fotografie. Nemožno ich porovnávať s fyzickou aplikáciou dekorov na aute.
 • Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z našich alebo odkazovaných webových stránok alebo nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou niektorých služieb.
 • Neposkytujeme žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach obchodu.

Bezpečnosť a ochrana informácií:

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci súhlasom s všeobecnými obchodnými podmienkami dáva súhlas s evidenciou a spracovaním jeho osobných údajov. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovných systémov predávajúceho a pre využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2016 sa predávajúci zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov. Kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že svoje osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • úplná dodacia adresa
 • úplná fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

odovzdáva predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms). Za týmito účely súhlasí kupujúci s uchovaním osobných údajov po dobu 10 rokov na účely plnenia zmluvy, reklamácie, komunikácia, účtovných kontrol a marketingových akcií. Súhlas s uchovaním osobných údajov možno kedykoľvek písomne ​​odvolať.

Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích strán, pričom výnimkou môže byť odovzdávanie e-mailových adries do aplikácií pre rozosielanie mark. ponúk (napr. MailChimp, Sendy, atp.) alebo odovzdávanie telefónnych čísel do aplikácií pre rozosielanie SMS správ (napr. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), ale to vždy len po dobu nevyhnutne potrebnú na účely komunikácie.

Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení:

Elektronické adresy zákazníkov môžu byť podľa zákona č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odstavec c, využívané pre účely obchodnej a marketingovej komunikácie. Kupujúci dobrovoľným poskytnutím svojej e-mailovej adresy pri svojom nákupe súhlasí so zasielaním obchodných oznámení z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy. Kupujúci dáva výslovný súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému po dobu 10 rokov od dátumu odoslania poslednej objednávky. Rozosielanie obchodných oznámení je oprávneným záujmom predávajúceho a slúži na zoznámenie kupujúceho s ponukou nových produktov a služieb v rovnakom rozsahu, ktoré si kupujúci objednal. Registrácia do e-shopu sa vykonáva vždy súhlasom so spracovaním osobných údajov pre účely mark. komunikácie podľa zákona č. 480/2004 Zb., paragraf 7, odstavec b. Predávajúci sa zaväzuje, že odstráni zo svojej databázy už registrovaných užívateľov aj bez udania dôvodu, ak to bude ich priania, prípadne že zamedzí doručovania obchodných oznámení a propagačných materiálov, taktiež na želanie zákazníka. Odmietnutie zasielanie obchodných informácií je možné elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu predajcu alebo kliknutím na odhlasovací odkaz v zápätí každého zaslaného komerčných oznámení.

Používanie a ukladanie súborov cookies:

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies v jeho počítači na účely remarketingu a sledovania návštevnosti. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci ukladanie súborov cookies v internetovom prehliadači zablokovať.

Riešenie sporov:

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši občianske súdy. Kupujúci má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. O mediácii, v platnom znení ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. O rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Záverečné ustanovenia:

Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

Nákupný poriadok nadobúda účinnosť 20. februára 2022 a rušia tým všetky predchádzajúce podmienky a ustanovenia pre obchodovanie vo webovom obchode vrátane garančné a reklamačný politiky a sú pre obe strany záväzné. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Nálepky dodávame do 5 pracovných dní odo dňa objednávky alebo prijatia platby. Zásielky zasielame:

• GLS ParcelShop: 4,40 €
• GLS kurier: 4,90 €
• SPS Parcel Shop: 4,90 €
• Packeta: 3,90 €
• SPS kurier: 5,40 €
• Packeta Home: 4,60 €
• Slovenská pošta: 6,60 €
• Slovenská pošta - bez možnosti sledovania: 3,20 €

U objednávok s hodnotou najmenej 39,90 € poštovné neúčtujeme.

Návod na lepenie | Návod na odstránenie samolepiek | Obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Cookies | Reklamačný poriadok | Copyright
magnetky na chladničku | nálepky na auto | nálepky na stenu | kühlschrankmagnete mit fotos | fotomagnesy ze zdjęciem | hodinový manžel česká lípa

Akceptujeme všechny běžné platební karty

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.